Besiktningar myndigheter

Energideklaration

Energideklaration är gjord 2009. Huset har ett värde på 189 kWh/m2, att jämföra med liknande hus och värden på 107-130 kWh/m2. Kravet Energideklarationen ställer som krav att vi till år 2020 ska sänka energiförbrukningen med 20% (från referensåret 1995). Föreningen planerar för en sänkt energiförbrukning.

Expansionskärl

Expansionskärlet överstiger ej 500 liter och har därmed inget besiktningskrav.

Hiss

Föreningen har en hiss och underhållsavtal med Kone. 

Obligatorisk ventilationskontroll

Är utförd och godkänd 2010. Ny kontroll sker 2016.

PCB inventering

Finns troligtvis ingen PCB. Undersökning om detta saknas. 

Radon

Radonmätning är utförd under perioden december 2013 - april 2014 i nio av föreningens lägenheter. Inga förhöjda värden är uppmätta.

Skyddsrum

Föreningen har inga skyddsrum. 

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen påbörjade under våren 2014 ett systematiskt brandskyddsarbete. Besiktning är utförd 2014 samt 2015. Styrelsen har genomgått brandskyddsutbildning. Brandskyddsdokumentation är upprättad och systematiskt brandskyddsarbete påbörjat.